معرفی شرکت توسعه صنایع بهشهر

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) درتاریخ ۱۴ دی‌ماه ۱۳۴۹ تحت نام شرکت سهامی خاص توسعه صنایع آرین و به شماره ۱۴۳۹۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات صنعتی تهران به ثبت رسیده است. طبـق تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۵۰ نام شرکت، به شرکت سهامی خاص توسعه صنایع بهشهر تغییر یافت و حســب مصوبه مجمع عمـومی فوق‌العاده مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۵۲ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییریافته و از سال ۱۳۵۳ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. سرمایه شرکت پس از چندین مرحله افزایش نهایتاً در مجمع فوق‌العاده مورخه ۱ دی ماه ۱۳۹۴ بالغ‌بر ۷٬۰۲۱,۰۰۲ میلیارد ریال (شامل تعداد ۷٬۰۲۱,۰۰۲ میلیون سهم یک هزار ریالی) گردیده و در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۵ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت شرکت توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام) حسب مفاد اساسنامه ، سرمایه گذاری در شرکتها ازطریق خرید و فروش سهام آنها و خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار و مشارکت در بانکها و سایر شرکتها اعم از تولیدی و بازرگانی و انجام سایر معاملات مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت می باشد.