مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر

 شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر در تاریخ 1376/8/25 با سرمایه ثبتی 450 میلیارد ریال تاسیس گردیده است.

موضوع فعالیت:
مشارکت در شرکت های تولید قند و شکر و مشتقات آن و همچنین سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها، طرح ها، واحد های تولیدی و صنعتی، بازرگانی و خدماتی می باشد.
آدرس: قائم مقام فراهانی، خیابان 24 طبقه اول     تلفن: 88344128