نشست هم اندیشی روابط عمومی های گروه توسعه صنایع بهشهر