آئین معارفه مدیرعامل گروه بهشهر با حضور مدیرعامل بانک ملی ایران