نشست مدیرعامل گروه مهندس محسنی مجد با مدیران عامل شرکت ها