جلسه تقدیر از کارگران نمونه گروه توسعه صنایع بهشهر