تاریخ انتشار : 28 مرداد 1398
مدیر عامل صنایع شیر ایران ( پگاه) منصوب شد.

به گزارش بهشهر نیوز و به نقل از روابط عمومی صنایع شیر ایران ( پگاه) عبداله قدوسی به عنوان مدیر عامل و عضوهیئت مدیره صنایع شیر ایران ( پگاه) منصوب و جایگزین سید ابراهیم حسینی شد.         
بر اساس این گزارش قدوسی که از مدیران صنایع شیر ایران می باشد، پیش از این سابقه مدیر عاملی در شرکت های پگاه گلپایگان و اصفهان را در کارنامه کاری خود دارد.
گفتنی است گروه توسعه صنایع بهشهر 34/5درصد از سهام شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه) را در اختیار دارد.