حبیب همدانی رجا
حبیب همدانی رجا

نایب رئیس هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع