مجید محسنی مجد
مجید محسنی مجد

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

اهم تجربیات و سوابق:

مشاور اقتصادی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران، مشاور شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت به پخش، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت کارخانجات کمک فنر سازی ایندامین سایپا، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع شیمیایی آریا سولار، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت کشتیرانی کیش، رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان