سهراب حقیقی
سهراب حقیقی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی