یحیی پروانی
یحیی پروانی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا

لیسانس مدیریت بازرگانی

اهم تجربیات و سوابق:

معاون بازار شرکت تامین سرمایه تمدن، نایب رئیس هیات مدیره شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه نوین، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل کارگزاری بهمن، مدیر معاملات کارگزاری بهمن، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت داد و ستد آریا، مدیر بازار فرابورس شرکت داد و ستد آریا، کارشناس شرکت سرمایه گذاری بهمن