الهام خلیلی
الهام خلیلی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر

دانشجوی دکتری مدیریت مالی

اهم تجربیات و سوابق:

مدیر گروه سرمایه گذاری های شرکت سرمایه­ گذاری ملی ایران، عضو هیات مدیره شرکت قند نیشابور، مشاور مالی مدیرعامل شرکت خودکفایی آزادگان، عضو هیات مدیره شرکت ایران دارو، رییس کمیته حسابرسی داخلی شرکت ایران دارو، عضو هیات مدیره شرکت پارس مینو، عضو هیات مدیره شرکت بهنوش ایران، مدیر امور مجامع شرکت سرمایه گذاری غدیر، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا