الهام خلیلی
الهام خلیلی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر

کارشناسی ارشد مدیریت مالی