سید جواد موسوی
سید جواد موسوی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

کارشناس ارشد حقوق 

اهم تجربیات و سوابق:

مدیر حقوقی سازمان کارگزاران بورس، دبیر هیئت داوری، مدیر حقوقی سرمایه ‏گذاری گروه توسعه ملی و سرمایه‏ گذاری امید، مشاور حقوقی فرابورس، شرکت بورس، سرمایه‏ گذاری بوعلی، سرمایه ‏گذاری سبحان و اتاق بازرگانی ایران