سید جواد موسوی
سید جواد موسوی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

کارشناسی ارشد حقوق مالی اقتصادی