علیرضا فاطمی
علیرضا فاطمی

عضو هیئت مدیره (معاون مالی، اقتصادی و منابع انسانی)

نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

دانش آموخته دکتری مالی

اهم تجربیات و سوابق:

عضو هیات مدیره معاونت مالی، اداری و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سمند، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، قائم مقام مدیرعامل شرکت ایساکو، معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت مگاموتور، حسابرسی ارشد سازمان حسابرسی، عضو هیات مدیره شرکت مهرکام پارس، عضو هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان، نایب رئیس هیات مدیره شرکت ایساکو