ولی الله حاجی پور
ولی الله حاجی پور

رئیس هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

دکتری مدیریت کسب و کار