سیدمحمدصادق الحسینی
سیدمحمدصادق الحسینی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

کارشناسی ارشد اقتصاد
فارغ التحصیل روابط بین الملل و مدیریت عمومی توسعه از دانشکده مکسول