علی ملکی
علی ملکی

عضو هیئت مدیره (معاون امور شرکتها و مجامع)

نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

دانش آموخته دکتری مدیریت کسب و کار (DBAکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول

اهم تجربیات و سوابق:

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‏ گذاری نیرو (سهامی‏ عام)، مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (هلدینگ تعدادی از شرکت‏های بانک ملی ایران)، مدیر امور شرکت‏ها و مدیر امور مجامع و عضو کمیته‏ های مختلف در شرکت سرمایه‏ گذاری گروه توسعه ملی، رئیس هیأت مدیره و یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‏های گروه صنعتی بارز (سهامی عام)، بین الملل ساختمان و صنعت (سهامی عام)، نساجی مازندران (سهامی عام)، ایران پوپلین (سهامی عام)، تجهیزات مدارس ایران (سهامی خاص)، ملی ریسباف (سهامی خاص)