ترازنامه
شركت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
ترازنامه
۱۳۹۶/۱۲/۲۹۱۳۹۵/۱۲/۳۰۱۳۹۴/۱۲/۲۹۱۳۹۳/۱۲/۲۹۱۳۹۲/۱۲/۲۹۱۳۹۱/۱۲/۳۰۱۳۹۰/۱۲/۲۹
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
دارائیها
دارائیهای جاری
 موجودی نقد۳۹۶۷۶۸.۹۴۰۷۵.۶۱۲۲۶.۲۸۰۱۵.۱۲۰۵.۰۳۵۱۰.۲۴۱
سرمایه گذاریهای كوتاه مدت۲۴۵.۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰.۹۵۹
طلب از شركتهای فرعی و وابسته۲.۷۷۸.۰۹۷۲.۸۳۷.۲۷۶۲.۹۹۶.۱۸۹۲.۷۹۱.۰۴۰۳.۰۲۲.۱۳۵۱.۷۷۰.۸۱۱۱.۷۰۵.۰۰۳
سایر حسابها و اسناد دریافتنی۲.۸۳۷۱۳۴.۵۵۹۲.۵۰۱۳.۷۷۲۴.۹۱۳۶.۰۰۴۱۴.۸۳۷
۰۱۵.۲۲۸۱۸۳.۸۴۱۱۸۳.۰۶۱۱۸۳.۸۴۲۱۷۸.۸۳۲۱۷۸.۸۳۲
جمع دارائیهای جاری۳.۰۶۵.۶۱۰۲.۹۹۶.۰۰۳۳.۲۵۸.۱۴۳۳.۰۰۴.۱۵۳۳.۲۲۶.۰۱۰۱.۹۶۰.۶۸۲۱.۹۲۹.۸۷۲
دارائیهای غیر جاری :
دارائیهای ثابت مشهود۲۷.۵۴۸۲۷.۴۷۷۲۸.۰۳۰۲۷.۸۵۸۲۷.۷۳۸۲۶.۷۷۵۲۵.۰۴۶
دارائیهای نامشهود۸.۳۸۵۸.۳۷۵۸.۳۷۰۶.۹۰۹۳.۷۱۶۶۱۰۷
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۹.۵۱۶.۷۴۲۹.۲۵۴.۵۵۴۸.۲۹۴.۱۳۳۷.۶۶۰.۳۰۷۴.۷۹۴.۷۵۵۴.۵۲۳.۳۹۳۴.۰۶۲.۴۵۴
۱.۷۲۵۱.۱۹۳۱.۳۹۰۱.۴۴۸۱.۱۲۳۶۷۵۶۹۳
جمع دارائیهای غیر جاری ۹.۵۵۴.۴۰۰۹.۲۹۱.۵۸۸ ۸.۳۳۱.۹۲۳۷.۶۹۶.۵۲۲۴.۸۲۷.۳۳۲۴.۵۵۰.۸۴۹۴.۰۸۸.۳۰۰
جمع دارائیها ۱۲.۶۲۰.۰۱۰۱۲.۲۸۷.۵۹۱۱۱.۵۹۰.۰۶۶۱۰.۷۰۰.۶۷۵۸.۰۵۳.۳۴۲۶.۵۱۱.۵۳۱۶.۰۱۸.۱۷۲
بدهیها
بدهیهای جاری
بدهی به شركتهای تابعه و وابسته۰۰۰۰۰۰۰
سایر حسابها و اسناد پرداختنی۹.۷۳۷۲۶.۴۲۰۱۴۵.۹۳۷۱۵۹.۷۶۱۱۹۸.۳۰۱۱۲۳.۱۶۸۱۹۴.۲۰۷
سود سهام پرداختنی۱.۲۰۶.۷۲۰۲.۰۶۸.۰۱۸۱.۲۵۳.۲۸۰۱.۳۶۵.۶۵۴۹۹۶.۲۵۸۵۱۵.۵۴۴۶۳۵.۹۵۶
تسهیلات مالی دریافتنی۰۰۰۰۰۱۰۴.۴۳۹۰
جمع بدهیهای جاری۱.۲۱۶.۴۵۷  ۲.۰۹۴.۴۳۸   ۱.۳۹۹.۲۱۷   ۱.۵۲۵.۴۱۵   ۱.۱۹۴.۵۵۹   ۷۴۳.۱۵۱   ۸۳۰.۱۶۳
بدهیهای غیر جاری
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت۰۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان۶.۴۸۶۳.۹۳۷۳.۰۷۹۲.۵۶۳۱.۹۷۱۱.۵۷۱۱.۲۱۲
جمع بدهیهای غیر جاری۶.۴۸۶۳.۹۳۷۳.۰۷۹۲.۵۶۳۱.۹۷۱۱.۵۷۱۱.۲۱۲
جمع بدهیها۱.۲۲۲.۹۴۳۲.۰۹۸.۳۷۵۱.۴۰۲.۲۹۶۱.۵۲۷.۹۷۸۱.۱۹۶.۵۳۰۷۴۴.۷۲۲۸۳۱.۳۷۵
حقوق صاحبان سهام
 ۸.۲۵۰.۰۰۰۷.۰۲۱.۰۰۲۵.۰۸۰.۳۲۰۳.۶۲۸.۸۰۰۳.۶۲۸.۸۰۰۳.۰۲۴.۰۰۰۳.۰۲۴.۰۰۰
علی الحساب افزایش سرمایه۰۰۱.۹۱۸.۸۶۸۱.۴۲۰.۵۵۷۰۵۹۲.۱۹۸۰
اندوخته قانونی۷۳۱.۹۷۲۶۶۸.۹۷۲۵۰۸.۰۳۲۳۶۲.۸۸۰۳۶۲.۸۸۰۳۰۲.۴۰۰۳۰۲.۴۰۰
اندوخته عمومی۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰
سود انباشته۲.۴۱۴.۸۷۵۲.۴۹۹.۰۲۲۲.۶۸۰.۳۳۰۳.۷۶۰.۲۴۰۲.۸۶۴.۹۱۲۱.۸۴۷.۹۹۱۱.۸۶۰.۱۷۷
جمع حقوق صاحبان سهام۱۱.۳۹۷.۰۶۷۱۰.۱۸۹.۲۱۶۱۰.۱۸۷.۷۷۰۹.۱۷۲.۶۹۷۶.۸۵۶.۸۱۲۵.۷۶۶.۸۰۹۵.۱۸۶.۷۹۷
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۱۲.۶۲۰.۰۱۰۱۲.۲۸۷.۵۹۱۱۱.۵۹۰.۰۶۶۱۰.۷۰۰.۶۷۵۸.۰۵۳.۳۴۲۶.۵۱۱.۵۳۱۶.۰۱۸.۱۷۲