ترازنامه تلفيقی
شركت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
ترازنامه تلفیقی
۱۳۹۶/۱۲/۲۹۱۳۹۵/۱۲/۳۰۱۳۹۴/۱۲/۲۹۱۳۹۳/۱۲/۲۹۱۳۹۲/۱۲/۲۹۱۳۹۱/۱۲/۳۰۱۳۹۰/۱۲/۲۹
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
دارائی‌ها                                                              
 
دارائی‌های جاری :
 موجودی نقد۱.۶۷۱.۸۸۷۲.۱۱۵.۲۲۰۱.۷۰۳.۵۲۶۱.۳۸۶.۹۳۷۷۷۷.۳۹۸۱.۳۶۴.۳۱۷۵۷۰.۱۲۳
سرمایه گذاری كوتاه مدت۲.۲۰۷.۳۸۱۱.۱۴۸.۲۲۰۶۸۷.۷۸۴۳۸۹.۶۶۹۱۹۷.۰۰۶۵۰۲.۹۹۸۷۱۳.۷۵۸
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری۹.۵۳۲.۹۳۶۵.۹۴۳.۰۷۹۴.۸۱۰.۰۸۵۵.۶۷۳.۵۸۴۳.۲۰۲.۵۳۹۱.۳۷۰.۵۴۴۴.۰۵۱.۹۱۹
سایر حسابها و اسناد دریافتنی۱.۰۴۳.۴۳۶۱.۲۴۸.۲۸۷۹۵۹.۸۱۵۹۴۸.۳۷۰۸۱۶.۴۳۵۵۰۲.۸۵۶۴۹۱.۴۴۷
موجودی مواد و كالا۷.۴۵۳.۵۸۱۶.۷۲۸.۰۶۱۷.۱۷۲.۷۸۱۶.۸۹۳.۴۵۹۶.۰۶۹.۴۹۳۳.۶۹۹.۲۰۸۳.۲۱۴.۴۱۰
سفارشات و پیش پرداختها۲.۱۸۰.۹۵۶۶.۷۲۸.۲۱۲۷.۱۷۲.۷۸۱۲.۱۶۳.۶۶۶۱.۵۴۵.۰۵۱۷۵۱.۰۱۱۵۸۴.۳۴۵
دارائیهای نگهداری شده برای فروش۵۵.۹۱۳۵۵.۹۵۷۰۰۰۰۰
جمع دارائیهای جاری۲۴.۱۴۶.۰۹۰۱۹.۱۲۶.۱۹۸۱۶.۲۰۲.۰۰۲۱۷.۴۵۵.۶۸۵۱۲.۶۰۷.۹۲۲۸.۱۹۰.۹۳۴۹.۶۲۶.۰۰۲
دارائیهای غیر جاری :
دارائیهای ثابت مشهود۲.۳۵۵.۹۴۴۲.۲۹۱.۵۹۲۲.۰۸۲.۸۴۷۱.۶۹۹.۲۵۲۱.۲۹۹.۱۶۰۱.۲۰۳.۵۸۸۱.۰۸۰.۶۵۵
دارائیهای نامشهود۴۹.۶۵۶۴۷.۱۱۰۴۶.۸۲۷۴۸.۲۲۸۴۱.۷۶۲۳۶.۳۴۳۳۳.۰۳۷
سرقفلی۱.۲۳۰.۳۳۸۱.۲۵۷.۵۷۴۱.۳۵۶.۳۲۵۱.۴۲۱.۱۱۸۲۹۱.۶۱۰۲۸۶.۰۲۳۳۰۰.۸۳۷
سرمایه گذاریهای بلند مدت در شركتهای فرعی و وابسته۱۰.۱۰۶.۰۷۲۹.۲۵۷.۶۴۷۹.۸۱۹.۴۶۸۸.۸۰۸.۲۱۲۹.۳۸۲.۸۶۲۸.۳۸۳.۹۷۶۷.۳۰۳.۰۳۶
سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت۹۳.۱۳۶۸۹.۶۸۸۱۱۷.۲۵۳۹۰.۲۰۱۳۲۳.۱۱۱۱۶۳.۰۶۹۱۶۱.۰۵۲
سرمایه گذاری در املاک۳۵.۱۵۸۴۱.۵۳۵۰۰۰۰۰
سایر دارائی‌ها ۵۷.۶۰۴۳۶۰.۶۳۹۱۶۰.۱۳۲۱۲۶.۰۶۲۱۵۶.۵۰۴۱۵۵.۸۵۹۱۷۶.۵۰۷
جمع دارائی‌های غیر جاری۱۳.۹۲۷.۹۰۸۱۳.۳۴۵.۷۸۵۱۳.۵۸۲.۸۵۲۱۲.۱۹۳.۰۷۳۱۱.۴۹۵.۰۰۹۱۰.۲۲۸.۸۵۸۹.۰۵۵.۱۲۴
       
جمع دارائی‌ها ۳۸.۰۷۳.۹۹۸۳۲.۴۷۱.۹۸۳۲۹.۷۸۴.۸۵۴۲۹.۶۴۸.۷۵۸۲۴.۱۰۲.۹۳۱۱۸.۴۱۹.۷۹۲۱۸.۶۸۱.۱۲۶
بدهی‌ها
بدهیهای جاری:       
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۵.۰۰۴.۲۸۹۴.۶۸۱.۴۳۶۳.۰۶۷.۵۱۳۳.۲۳۳.۳۰۲۱.۰۳۷.۸۵۱۱.۳۱۷.۸۱۱۳.۷۷۸.۴۴۱
سایر حسابها و اسناد پرداختنی۱.۱۷۸.۵۵۱۱.۱۰۹.۵۷۶۱.۳۱۷.۴۲۵۱.۳۱۹.۷۷۵۱.۰۲۱.۲۹۰۸۱۹.۶۹۶۶۷۷.۳۷۸
پیش دریافت‌ها۷۷.۱۱۵۸۱.۱۲۸۷۴.۳۷۴۵۲۴.۰۷۸۳۱۸.۹۴۲۱۳۲.۳۹۸۵۶.۹۸۶
مالیات پرداختنی۳۲۳.۹۶۹۴۶۰.۶۶۲۱۵۶.۰۵۶۳۷۸.۷۱۵۱۵۶.۳۲۶۰۰
سود سهام پرداختنی۱.۵۴۱.۵۸۵۲.۱۸۲.۹۳۷ ۱.۵۲۳.۱۵۵ ۱.۵۴۲.۵۹۱ ۱.۱۰۱.۹۶۸ ۵۸۴.۴۵۳ ۶۸۷.۵۵۱
تسهیلات مالی دریافتنی۱۲.۹۱۳.۱۵۱۸.۲۴۸.۴۴۹۷.۴۷۱.۲۶۷۷.۸۶۷.۷۴۲۷.۳۲۲.۳۱۴۵.۹۰۲.۹۰۹۶.۱۳۸.۹۰۸
جمع بدهیهای جاری ۲۱.۰۳۸.۷۶۰ ۱۶.۷۶۴.۱۸۸۱۳.۶۰۹.۷۹۰۱۴.۸۶۶.۲۰۳۱۰.۹۵۸.۶۹۱۸.۷۵۷.۲۶۷۱۱.۳۳۹.۲۶۴
بدهیهای غیر جاری:       
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت۰۰۰۸۵.۹۴۱۳۴۱.۱۴۴۳۳۱.۵۰۰۱۸.۳۴۸
تسهیلات مالی دریافتنی بلند مدت۲۷.۸۱۲۳۱۳.۰۰۳۱۹۹.۷۴۹۴۷۹.۴۶۴۳۶۱.۴۲۵۳۳۲.۳۵۲۳۸۲.۴۷۱
ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان۴۴۴.۳۲۰۳۷۹.۴۵۰۳۳۷.۴۸۰۲۷۶.۲۷۵۱۸۳.۲۶۹۱۷۰.۹۸۰۱۶۲.۲۴۲
جمع بدهیهای غیر جاری۴۷۲.۱۳۲۶۹۲.۴۵۳۵۳۷.۲۲۹۸۴۱.۶۸۰۸۸۵.۸۳۸۸۳۴.۸۳۲۵۶۳.۰۶۱
       
جمع بدهی‌ها ۲۱.۵۱۰۸۹۲۱۷.۴۵۶.۶۴۱۱۴.۱۴۷.۰۱۹۱۵.۷۰۷.۸۸۳۱۱.۸۴۴.۵۲۹۹.۵۹۲.۰۹۹۱۱.۹۰۲.۳۲۵
حقوق صاحبان سهام:     
سرمایه ۸.۲۵۰.۰۰۰ ۷.۰۲۱.۰۰۲ ۵.۰۸۰.۳۲۰ ۳.۶۲۸.۸۰۰ ۳.۶۲۸.۸۰۰ ۳.۰۲۴.۰۰۰ ۳.۰۲۴.۰۰۰
علی الحساب افزایش سرمایه۰۰۱.۸۷۷.۶۰۹۱.۴۱۰.۶۰۶ ۰۵۹۲.۱۹۸۰
سهام شركت اصلی در مالكیت شركتهای فرعی(۲۵۰.۳۷۰)(۲۲۸.۹۳۹)(۲۲۷.۳۴۳)(۷۵.۴۴۰)(۵۶.۹۵۷)(۸۸.۰۲۵)(۱۱۶.۴۲۸)
اندوخته قانونی۱.۲۸۲.۸۷۸۱.۲۰۴.۹۴۶۱.۰۰۳.۳۸۰۷۷۱.۵۸۱۶۸۵.۱۶۵۵۲۰.۴۷۸513,884
سایر اندوخته‌ها۶۸۸.۴۱۴۲۱۰.۹۲۵۱۷۷.۶۵۸۱۷۷.۲۴۳۳.۳۲۲۴۶.۸۳۹۰
تفاوت انباشته تسعیر ارز۹۰۵.۱۱۷۴۹۷.۳۲۳۴۶۰.۳۰۶۳۳۵.۱۳۰۲۹۲.۸۷۶۳۱۶.۵۷۳۵۰.۱۵۸
سود انباشته۳.۰۹۰.۴۱۹۴.۰۷۳.۸۵۵۵.۱۷۶.۶۶۹۵.۶۳۸.۶۷۲۶.۰۴۸.۸۳۶۳.۴۸۴.۱۹۹۲.۵۳۵.۳۷۹
جمع حقوق صاحبان سهام شركت اصلی۱۳.۹۶۶.۴۵۸۱۲.۷۷۹.۱۱۲۱۳.۵۴۸.۵۹۹۱۱.۸۸۶.۵۹۲۱۰.۶۰۲.۰۴۲۷.۸۹۶.۲۶۲۶.۰۰۶.۹۹۳
سهم اقلیت۲.۵۹۶.۶۴۸۲.۲۳۶.۲۳۰۲.۰۸۹.۲۳۶۲.۰۵۴.۲۸۳۱.۶۵۶.۳۶۰۹۳۱.۴۳۱ ۷۷۱.۸۰۸
جمع حقوق صاحبان سهام ۱۶.۵۶۳.۱۰۶۱۵.۰۱۵.۳۴۲۱۵.۶۳۷.۸۳۵۱۳.۹۴۰.۸۷۵۱۲.۲۵۸.۴۰۲۸.۸۲۷.۶۹۳۶.۷۷۸.۸۰۱
    
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام۳۸.۰۷۳.۹۹۸ ۳۲.۴۷۱.۹۸۳۲۹.۷۸۴.۸۵۴۲۹.۶۴۸.۷۵۸۲۴.۱۰۲.۹۳۱۱۸.۴۱۹.۷۹۲۱۸.۶۸۱.۱۲۶