ولی الله حاجی پور

رئیس هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

دکتری مدیریت کسب و کار

سیدمحمدصادق الحسینی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

کارشناسی ارشد اقتصاد
فارغ التحصیل روابط بین الملل و مدیریت عمومی توسعه از دانشکده مکسول

الهام خلیلی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

سید جواد موسوی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

کارشناسی ارشد حقوق مالی اقتصادی

یحیی پروانی

عضو هئیت مدیره

نماینده شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سهراب حقیقی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

حبیب همدانی رجا

نایب رئیس هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

ولی الله حاجی پور
ولی الله حاجی پور
رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی دکتری مدیریت کسب و کار
سیدمحمدصادق الحسینی
سیدمحمدصادق الحسینی
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی کارشناسی ارشد اقتصاد فارغ التحصیل روابط بین الملل و مدیریت عمومی توسعه از دانشکده مک
الهام خلیلی
الهام خلیلی
عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر کارشناسی ارشد مدیریت مالی
سید جواد موسوی
سید جواد موسوی
عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری کارشناسی ارشد حقوق مالی اقتصادی
یحیی پروانی
یحیی پروانی
عضو هئیت مدیره نماینده شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سهراب حقیقی
سهراب حقیقی
عضو هیئت مدیره نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
حبیب همدانی رجا
حبیب همدانی رجا
نایب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع