ولی الله حاجی پور

رئیس هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

دکتری مدیریت کسب و کار

متولد:  1348

نادر جعفریوسفی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

دکتری مدیریت استراتژیک

متولد: 1350

الهام خلیلی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

متولد: 1365

سید جواد موسوی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

کارشناسی ارشد حقوق مالی اقتصادی

متولد: 1347

یحیی پروانی

عضو هئیت مدیره

نماینده شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

متولد: 1357

حبیب همدانی رجا

حبیب همدانی رجا

سهراب حقیقی

سهراب حقیقی
ولی الله حاجی پور
ولی الله حاجی پور
رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی دکتری مدیریت کسب و کار متولد: 1348
نادر جعفریوسفی
نادر جعفریوسفی
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی دکتری مدیریت استراتژیک متولد: 1350
الهام خلیلی
الهام خلیلی
عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر کارشناسی ارشد مدیریت مالی متولد: 1365
سید جواد موسوی
سید جواد موسوی
عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری کارشناسی ارشد حقوق مالی اقتصادی متولد: 1347
یحیی پروانی
یحیی پروانی
عضو هئیت مدیره نماینده شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا کارشناسی ارشد مدیریت دولتی متولد:1357
حبیب همدانی رجا
حبیب همدانی رجا
حبیب همدانی رجا
سهراب حقیقی
سهراب حقیقی
سهراب حقیقی