علی ملکی

رئیس هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

دکتری مدیریت کسب و کار

مجید محسنی مجد

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

الهام خلیلی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر

دکتری مدیریت مالی

سید جواد موسوی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

کارشناسی ارشد حقوق مالی اقتصادی

یحیی پروانی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

کورش عبدلی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه‌ گذاری گروه توسعه ملی 

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

علیرضا فاطمی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

دکتر‌ی مدیریت مالی

علی ملکی
علی ملکی
رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان دکتری مدیریت کسب و کار
مجید محسنی مجد
مجید محسنی مجد
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل نمایندهشرکت سرمایه گذاری توسعه ملی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
الهام خلیلی
الهام خلیلی
عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر دکتری مدیریت مالی
سید جواد موسوی
سید جواد موسوی
عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری کارشناسی ارشد حقوق مالی اقتصادی
یحیی پروانی
یحیی پروانی
عضو هیئت مدیره نماینده شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کورش عبدلی
کورش عبدلی
عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی کارشناسی ارشد مدیریت مالی
علیرضا فاطمی
علیرضا فاطمی
عضو هیئت مدیره نمایندهشرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار دکتری مدیریت مالی