ولی الله حاجی پور

رئیس هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

دکتری مدیریت کسب و کار

متولد:  1348

نادر جعفریوسفی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

دکتری مدیریت استراتژیک

متولد: 1350

علیرضا فاطمی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

کارشناسی ارشد حسابداری 

دکتری مدیریت مالی

متولد : 1343

الهام خلیلی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

متولد: 1365

سید جواد موسوی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

کارشناسی ارشد حقوق مالی اقتصادی

متولد: 1347

یحیی پروانی

عضو هئیت مدیره

نماینده شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

متولد: 1357

علی ملکی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول

دکتری مدیریت کسب و کار

متولد: 1349


ولی الله حاجی پور
ولی الله حاجی پور
رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی دکتری مدیریت کسب و کار متولد: 1348
نادر جعفریوسفی
نادر جعفریوسفی
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی دکتری مدیریت استراتژیک متولد: 1350
علیرضا فاطمی
علیرضا فاطمی
عضو هیئت مدیره نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار کارشناسی ارشد حسابداری دکتری مدیریت مالی متولد : 1343
الهام خلیلی
الهام خلیلی
عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر کارشناسی ارشد مدیریت مالی متولد: 1365
سید جواد موسوی
سید جواد موسوی
عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری کارشناسی ارشد حقوق مالی اقتصادی متولد: 1347
یحیی پروانی
یحیی پروانی
عضو هئیت مدیره نماینده شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا کارشناسی ارشد مدیریت دولتی متولد:1357
علی ملکی
علی ملکی
عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول دکتری مدیریت کسب و کار متولد: 1349